Prepravný poriadok

spoločnosť OKgroup, s.r.o., Ozorovská hlavná 20, 957 01 Bánovce nad Bebravou 

P R E P R A V N Ý P O R I A D O K

Pre vykonávanie koncesovanej živnosti

T A X I S L U Ž B A

PREPRAVNÝ PORIADOK

( osobná taxislužba )

2

Prepravný poriadok taxislužby je vypracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona

NR SR č. 168/1996 Z.z., zákona NR SR č. 315/1996 Z.z., vyhláškou DPT SR č. 311/1996

Z.z., vyhláškou MDPT SR č. 363/1996 Z.z. zákonom č. 105/1995 Z.z., VZN č. 7/1994 hl.

mesta SR Bratislavy, Občianskym a Obchodným zákonníkom, ako i zákonom 126/1998

o Slovenskej živnostenskej komore.

ČL. I

Úvodné ustanovenia

1. Prepravný poriadok upravuje podmienky vykonávania taxislužby fyzickými

a právnickými osobami a podmienky na uzavretie zmluvy o preprave osôb

v taxislužbe.

2. Obsah prepravného poriadku je voči cestujúcim a objednávateľom odo dňa jeho

zverejnenia súčasťou návrhu na uzavretie zmluvy o preprave osôb v taxislužbe.

ČL. II

Taxislužba

1. Taxislužba sa vykonáva na uspokojenie prepravných potrieb osôb ako nepravidelná

individuálna preprava cestujúcich, ktorých dopravca prepravuje do dohodnutej

cieľovej zastávky podľa prepravnej zmluvy uzavretej s taxislužbou alebo priamo

s vodičom bezprostredne pred začatím prepravy za stanovené cestovné.

ČL. III

Dopravca

1. V taxislužbe je oprávnená podnikať právnická alebo fyzická osoba (ďalej len

"dopravca"), ktorý je držiteľom koncesnej listiny na výkon taxislužby a spĺňa

podmienky osvedčenia v odbornej spôsobilosti a podmienok prepravného poriadku.

2. Prevádzkovať taxislužbu môže dopravca len po preukázaní odbornej spôsobilosti,

ktorú vydáva SŽZ-KZ príslušného kraja.

3. Ak je podnikateľom v taxislužbe právnická osoba, je povinná k prevádzke taxislužby

stanoviť zodpovedného zástupcu.

a) zodpovedný zástupca musí spĺňať odbornú spôsobilosť a osobitné podmienky

prevádzkovania živnosti. Túto spôsobilosť vydáva príslušný orgán Krajského

úradu pre dopravu a cestné hospodárstvo.

4. Taxislužbu nemôže prevádzkovať dopravca, ktorý nespĺňa podmienky tohto

prepravného poriadku, alebo na ktorého strane sú prekážky podľa § 8 živnostenského

zákona.

ČL. IV

Všeobecné povinnosti prepravcu

Vykonávateľ taxislužby v súlade s prepravným poriadkom musí byť:

1. Poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou vozidiel osobnej

taxislužby a činnosťou osádok vozidiel voči cestujúcim, prepravovaným veciam

a tretím osobám.

2. Označiť každé vozidlo osobnej taxislužby obchodným menom dopravcu a nápisom

TAXI (na streche transparent) a na obidvoch predných dverách aj telefónnym číslom

objednávkovej služby.

a) súčasťou označenia musí byť logo dopravcu,

b) označenie môže byť nezmazateľné písmoznalecky na karosériu vozidla alebo

použitím samolepiacej nálepky, prípadne mechanicky pripevnenou tabuľkou,

c) magnetické, pneumomagnetické, alebo iné odnímateľné pripevnenie nálepky

alebo tabuľky je prípustné.

3. Zabezpečiť, aby v každom vozidle taxislužby bol zabudovaný funkčný taxameter

3

schváleného typu a viditeľne umiestnené základné sadzby cestovného v interiéri

vozidla.

4. Zabezpečiť, aby v každom vozidle taxislužby bol doklad o oprávnení podnikať,

prepravný poriadok a doklady oprávňujúce použiť vozidlo k výkonu taxislužby.

5. Pri preprave osobným vozidlom taxislužby je vodič povinný dodržiavať pravidlá

cestnej premávky podľa zák. NR SR č. 315/1996 Z.z. s účinnosťou od 1. apríla 1997.

ČL. V

Osobitné povinnosti dopravcu

1. Zabezpečiť zverejnenie a sprístupnenie prepravného poriadku.

2. Prepravovať cestujúcich podľa platného cenníka taxislužby a na požiadanie vydať

cestujúcemu potvrdenku o vykonanej preprave a zaplatení cestovného.

3. Starať sa o bezpečnosť, pohodlie a pokojnú prepravu cestujúcich a o prepravu ich

batožiny.

4. Ak sú splnené podmienky tohto prepravného poriadku a nebránia tomu príčiny, ktoré

nemožno odvrátiť, je dopravca povinný prepravu vykonať (ďalej len "prepravná

povinnosť").

5. Výkonom taxislužby dopravca môže poveriť len oprávnenú osobu, ktorá má:

a) oprávnenie na vedenie osobného motorového vozidla,

b) platnú koncesnú listinu k výkonu osobnej taxislužby,

c) absolvoval povinnú lekársku prehliadku vodičov z povolania a pravidelné

školenie v zmysle zákona NR č. 315/1996 Z.z.

6. Pri výkone taxislužby je vodič povinný mať vo vozidle taxislužby tieto doklady:

a) osvedčenie o technickom preukaze vozidla alebo osvedčenie o evidencii

vozidla,

b) doklad o zaplatení posledného splatného zákonného pistného,

c) doklad o zaplatení cestnej dane,

d) overenú kópiu koncesnej listiny,

e) tlačivá potvrdeniek o zaplatení cestovného,

f) doklad o zaplatení miestneho poplatku za stanovište, ak vozidlo stojí na

stanovišti TAXI,

g) doklad o ciachovaní a nastavení taxametra v zákonom stanovených lehotách,

h) protokol o vykonanej technickej prehliadke vozidla nie starší ako šesť

mesiacov,

i) vierohodné poverenie prevádzkovateľa osobe vykonávajúcej taxislužbu

príslušným vozidlom na výkon taxislužby,

j) preukaz totožnosti.

ČL. VI

Vozidlo taxislužby

1. Na výkon osobnej taxislužby možno použiť iba uzavreté osobné motorové vozidlo,

ktoré:

a) je podľa technickej prehliadky a emisnej kontroly spôsobilé na prevádzku,

b) má najmenej štvoro dverí do priestoru pre vodiča a cestujúcich,

c) je najmenej štvormiestne a najviac desaťmiestne, vrátane miesta pre vodiča,

d) je na predných ľavých a pravých dverách označené obchodným menom

dopravcu, nápisom TAXI a telefónnym číslom objednávkovej taxislužby,

e) je vybavené funkčným strešným svietidlom žltej farby s nápisom TAXI,

f) je vybavené zabudovaným úradne overeným taxametrom schváleného typu

a neporušenou plombou,

4

g) na viditeľnom mieste má uvedené základné sadzby cestovného,

h) je vybavené príručným hasiacim prístrojom a ťažným lanom podľa predpisov.

ČL. VII

Stanovište taxislužby

1. Stanovište vozidiel osobnej taxislužby (ďalej len "stanovište") je jedno alebo viac

vyhradených parkovacích miest určených obcou na ponúkanie prepravy cestujúcim

osobnými autami taxislužby.

2. Stanovište je označené:

a) vodorovným dopravným značením vymedzujúcim priestor pre stojace osobné

autá taxislužby pripravené na prepravu,

b) zvislou informatívnou dopravnou značkou s nápisom TAXI a doplnkovou

značkou o počte parkovacích miest vyhradených pre jednotlivých dopravcov

taxislužby,

3. Na stanovišti môže stáť iba toľko vozidiel taxislužby, pre koľko je na ňom

vyznačených miest pre jednotlivých dopravcov.

4. Na stanovišti môžu stáť iba vozidlá taxislužby, ktoré sú bezprostredne pripravené na

prepravu cestujúcich.

5. Dopravca má prepravnú a prevádzkovú povinnosť každým vozidlom taxislužby, ktoré

stojí na stanovišti, pričom vodič je povinný zdržiavať sa vo vozidle, alebo v jeho

bezprostrednej blízkosti a byť pripravený poskytnúť taxislužbu.

6. Pri usporiadaní verejných zhromaždení a iných verejných akcií môže vozidlo osobnej

taxislužby, v súlade s podmienkami určenými na ochranu verejného poriadku pri ich

konaní a v súlade s pravidlami cestnej premávky, stáť aj mimo vyznačených stanovíšť.

ČL. VIII

Výkon taxislužby

1. Dopravca môže ponúkať prepravu cestujúcich na určenom stanovišti alebo

objednávkovou službou, pričom zmluvu o preprave osôb môže vodič uzavrieť

s cestujúcim kdekoľvek.

a) prednostne môže dopravca alebo vodič uzavrieť zmluvu o preprave

s cestujúcim alebo objednávateľmi, ktorí si službu taxi objednávali cez

dispečing taxislužby vopred, jednorázovo alebo opakovane.

2. Dopravca má prepravnú a prevádzkovú povinnosť ak sú splnené podmienky

prepravného poriadku.

3. Osobné auto taxislužby pripravené na prepravu (na stanovišti alebo mimo neho) má

rozsvietené strešné svietidlo.

a) od uzavretia zmluvy o preprave s cestujúcim do ukončenia prepravy je strešné

svietidlo vypnuté,

b) osobné auto taxislužby, ktoré nevykonáva taxislužbu, má strešné svietidlo

zakryté neprehľadnou prikrývkou alebo je odmontované.

4. Taxameter vozidla taxislužby je umiestnený tak, aby umožňoval cestujúcim počas

prepravy poznať merané údaje o čase prepravy a cestovnom, pričom taxameter je

zapnutý od začatia prepravy až do jej skončenia.

5. Vodič taxislužby počas výkonu prijíma objednávky z dispečingu taxislužby

a zabezpečuje ich riadne a včasné vybavenie.

6. Vodič taxislužby počas výkonu prijíma objednávky a priamo uzatvára zmluvu

o preprave s cestujúcim.

7. Prepravná povinnosť vodiča taxislužby je podľa poradia z jednotlivých stanovíšť

TAXI.

5

8. Preprava sa uskutočňuje po najkratšej trase s prihliadnutím na dopravnú situáciu. Po

inej trase sa preprava môže uskutočniť iba so súhlasom alebo na návrh cestujúceho,

a) po uzavretí zmluvy o preprave s cestujúcim možno na prepravu po rovnakej

trase vziať ďalšieho cestujúceho iba so súhlasom alebo na návrh cestujúceho,

s ktorým bola uzavretá zmluva o preprave.

9. Počas prepravy vodič a cestujúci nesmú v osobnom aute taxislužby fajčiť, piť, jesť

a kŕmiť prepravované zvieratá. Na prednom sedadle manipulovať s príručnou

batožinou, novinami, mapami alebo inými predmetmi, ktoré by mohli obmedziť

výhľad vodiča alebo vedenie auta taxilužby.

10. V priestore pre cestujúcich možno prepravovať aj príručnú batožinu cestujúceho.

11. Cestovnú batožinu, vozíčky pre nepohyblivé osoby, barly, palice, kočíky, klietky pre

operencov, balíky, lyže, sane a iné veci, ktoré by mohli byť pri dopravnej nehode

alebo prudkom pohybe osobného auta pre vodiča alebo pre cestujúceho nebezpečné,

možno prepravovať iba v priestore pre batožinu, prípadne na strešnom nosiči,

a) batožinu a iné veci nakladá a vykladá, umiestňuje alebo pripevňuje vodič

taxislužby.

12. Do osobného auta taxislužby možno vziať iba taký počet cestujúcich, aký je počet

miest podľa technického preukazu. Nad tento počet možno vziať na zadné sedadlá

najviac dve deti vo veku do 12 rokov alebo domáce zviera, ktoré neohrozuje vodiča

ani cestujúcich.

13. Na prednom sedadle vedľa vodiča možno prepravovať iba cestujúceho, ktorého

umožňujú prepravovať predpisy o bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky,

a) na prednom sedadle vedľa vodiča sa nesmie prepravovať osoba mladšia ako 12

rokov a osoba s telesnou výškou menšou ako 150 cm. To neplatí, ak také

osoby používajú schválený a pre ne určený bezpečnostný systém. Ak je

vozidlo taxislužby vybavené takým bezpečnostným systémom aj na iných

sedadlách, musia ich také osoby pri preprave prednostne použiť.

14. O vykonanej preprave je vodič taxislužby povinný na požiadanie vydať cestujúcemu

potvrdenie, ktoré obsahuje najmä:

a) číslo dokladu,

b) evidenčné číslo vozidla,

c) dátum jazdy,

d) štátnu poznávaciu značku vozidla,

e) východiskové a cieľové miesto prepravy,

f) zaplatené cestovné,

g) podpis vodiča taxislužby, ktorý prepravu vykonal.

ČL. IX

Odmietnutie prepravy

1. Vodič osobného auta taxislužby pripraveného na prepravu môže odmietnuť vykonať

prepravu ak:

a) trasa dopravnej cesty alebo jej cieľ navrhovaný cestujúcim, alebo správanie

cestujúceho vzbudzuje obavu vodiča o jeho bezpečnosť alebo zdravie alebo má

podozrenie, že nemá v poriadku doklady na prepravu do zahraničia,

b) cestujúci je zjavne pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky, hrozí

znečistenie alebo poškodenie osobného auta taxislužby, alebo obťažovanie

vodiča počas prepravy,

c) cestujúci sa správa agresívne, alebo je ozbrojený, alebo inak vzbudzuje obavy

o bezpečnosť vodiča,

6

d) cestujúci má batožinu, ktorá svojou početnosťou, veľkosťou, nebezpečenstvom

pre ľudí, nie je vhodná na prepravu osobným autom, alebo ktorá by mohla

poškodiť alebo znečistiť osobné auto taxislužby,

e) cestujúci hodlá prepravovať zvieratá, ktoré vzhľadom na svoju veľkosť,

agresivitu, početnosť alebo výstroj nie sú vhodné na prepravu osobným autom.

ČL. X

Nakladanie s nájdenými vecami

1. Stratou veci sa zásadne vlastníctvo k veci nestráca.

2. Vodič taxislužby je povinný ak nájde stratenú vec cestujúceho vo vozidle taxislužby ju

vydať vlastníkovi,

a) ak vlastník stratenej veci nie je známy alebo ak sa neprihlási v deň nálezu,

vodič taxislužby je povinný vec odovzdať na dispečing taxislužby.

3. Ak sa prihlási ten, kto vec stratil alebo zabudol v aute taxislužby a nie sú pochybnosti

o hodnovernosti jeho tvrdenia, vec sa mu vydá na základe potvrdenia,

a) ak sa vlastník veci do 15 dní od nálezu neprihlási, dopravca odovzdá vec

príslušnému štátnemu orgánu (napr. straty a nálezy) na základe potvrdenia

o odovzdaní nájdenej veci,

b) ak sa vlastník neprihlási do jedného roka od odovzdania, pripadne vec do

vlastníctva štátu.

4. Nálezca má právo na náhradu potrebných výdavkov a na nálezné, ktoré tvorí desať

percent ceny nálezu,

a) právo na nálezné a náhradu potrebných výdavkov nálezca má voči vlastníkovi,

a to pôvodnému, ak je známy, alebo novému, ak vec nadobudol štát.

5. Pokiaľ by nálezca nájdenú vec neodovzdal vlastníkovi, resp. príslušnému štátnemu

orgánu, išlo by o bezdôvodné obohatenie podľa § 451 a násl. Občianskeho zákoníka.

ČL. XI

Zmluva o preprave osôb

1. Zmluvný vzťah medzi taxislužbou a cestujúcim vzniká na základe uzavretej zmluvy

o preprave osôb podľa § 760 až 764 Občianskeho zákonníka (ďalej len "prepravná

zmluva").

2. Prepravná zmluva v taxislužbe sa uzatvára na základe konania cestujúceho, ktorý dáva

bezpochyby najavo, že chce uzatvoriť prepravnú zmluvu,

a) rozhodným okamihom k uzavretiu zmluvného vzťahu bude nastúpenie

cestujúceho do osobného auta taxislužby s úmyslom použiť prepravu

taxislužbou.

3. Pred uskutočnením prepravy a uzavretím prepravnej zmluvy má cestujúci právo

oboznámiť sa s platným cenníkom taxislužby a počas prepravy sledovať taxameter

vozidla taxislužby.

4. O vykonanej preprave je vodič taxislužby povinný na požiadanie vydať cestujúcemu

potvrdenku, ktorá obsahuje najmä údaje podľa čl. VII ods. 14 prepravného poriadku.

5. Uzavretím prepravnej zmluvy vzniká taxislužbe povinnosť riadne a včas prepraviť

cestujúceho do miesta určenia podľa zmluvných podmienok a podmienok prepravného

poriadku.

6. Odmietnuť uzavretie prepravnej zmluvy a vykonanie prepravy môže vodič taxislužby

podľa podmienok čl. XI prepravného poriadku.

7. Uskutočnenie prepravy na základe uzavretej prepravnej zmluvy a podľa podmienok

prepravného poriadku, vzniká cestujúcemu povinnosť zaplatiť určené cestovné podľa

cenníka taxislužby,

7

a) nedôvodné odmietnutie zaplatenia cestovného je vymáhateľné súdnou cestou.

ČL. XII

Odstúpenie od zmluvy

1. Dopravca môže od uzatvorenej prepravnej zmluvy odstúpiť ak nie sú objednávateľom

splnené podmienky prepravnej zmluvy alebo ustanovenia prepravného poriadku.

2. Vodič taxislužby môže od uzatvorenej prepravnej zmluvy odstúpiť ak cestujúci počas

prepravy ohrozuje jeho bezpečnosť, znečisťuje interiér vozidla, bezdôvodne mení

trasu a cieľ prepravy alebo inak vzbudzuje obavy o bezpečnosť vodiča.

3. Cestujúci alebo objednávateľ môže od uzatvorenej prepravnej zmluvy odstúpiť, ak

dopravca alebo vodič taxislužby porušil zmluvné podmienky alebo podmienky

prepravného poriadku.

ČL. XIII

Zodpovednosť

1. Za porušenie povinnosti taxislužby prepraviť podľa prepravného poriadku cestujúceho

riadne a včas zodpovedá dopravca podľa § 763 ods. 1 a ods. 2 Občianskeho

zákonníka.

2. V prípade, že došlo k neodôvodnenému meškaniu alebo neuskutočneniu prepravy

z viny dopravcu alebo vodiča taxislužby, je dopravca povinný nahradiť cestujúcemu

vzniklú škodu,

a) náhrada škody za omeškanie môže byť riešená zľavou na zaplatenom

cestovnom,

b) náhrada škody za neuskutočnenie prepravy môže byť riešená úhradou

cestovného podľa cenníka taxislužby,

c) svojej zodpovednosti sa dopravca zbaví ak preukáže, že škode nemohol

zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré od neho možno požadovať.

3. Za škodu vzniklú počas prepravy cestujúcemu na zdraví, batožine a osobných veciach

zodpovedá dopravca podľa § 427 až 431 Občianskeho zákonníka.

4. Za účelom vysporiadania škôd a nárokov z nich uplatnených dopravca povinne podľa

§ 4 odst. 1 písm. f/ zák. č. 168/1996 Z.z. musí byť pre prípad zodpovednosti za škody

spôsobené prevádzkou vozidiel a činnosťou osádok vozidiel taxislužieb.

ČL. XIV

Riešenie škôd

1. Škody vzniklé z prepravy taxislužbou a sťažnosti na výkon vodiča taxislužby rieši

dopravca na základe písomného oznámenia (podania) cestujúceho.

2. V prípade, že nedôjde k dohode v riešení sťažnosti alebo uplatneniu škody medzi

cestujúcim a dopravcom, môže byť predmetná vec riešená na príslušnom okresnom

súde.

3. Právo na náhradu škody musí cestujúci uplatniť u dopravcu bez zbytočného odkladu,

najneskôr do pätnásteho dňa po dni, kedy došlo ku škode, alebo do 30 dní, keď sa

poškodený dozvie o škode a o tom, kto za ňu zodpovedá.

ČL. XV

Mimoriadana udalosť

1. Za mimoriadnu udalosť (ďalej len "MU") podľa prepravy taxislužbou sa považuje:

a) dopravná nehoda,

b) požiar vozidla,

c) úraz alebo náhle onemocnenie cestujúceho, alebo inej osoby.

2. Pri MU je vodič taxislužby povinný predovšekým:

a) bezodkladne zastaviť vozidlo,

8

b) urobiť potrebné opatrenia na záchranu cestujúcich a majetku ohrozeného MU,

c) poskytnúť podľa svojich schopností a možností zranenej osobe potrebnú prvú

pomoc a bezodkladne privolať odbornú zdravotnícku pomoc,

d) urobiť vhodné opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky

a umožniť jej obnovenie.

3. Ak pri MU došlo k zraneniu osoby alebo k jej usmrteniu, poškodeniu cesty alebo

všeobecne prospešného zariadenia, ak unikli nebezpečné veci (§ 20 zák. NR SR č.

168/1996 Z.z.), alebo ak došlo k hmotnej škode prevyšujúcej desať násobok

minimálnej mesačnej mzdy zamestnanca, je vodič taxislužby povinný:

a) ohlásiť bezodkladne MU orgánom štátnej polície,

b) zdržať sa konania, ktoré by bolo na ujmu vyšetrenia MU,

c) zotrvať na mieste až do príchodu orgánov štátnej polície, alebo na toto miesto

sa bezodkladne vrátiť po poskytnutí alebo privolaní pomoci, alebo po ohlásení

MU.

4. V prípade škody, ktorá cestujúcemu vznikne pri MU, postupuje dopravca a cestujúci,

v rámci zodpovednosti, podľa čl. XIII a čl. XIV prepravného poriadku.

5. V prípade poskytnutia pomoci cestujúceho pri MU, podľa čl. XV ods. 4 prepravného

poriadku, môže dopravca poskytnúť cestujúcemu odmenu.

ČL. XVI

Záverečné ustanovenia

1. Tento prepravný poriadok nadobúda účinnosť dňom 1..1 2021